Cách chúng tôi thực hiện

Tác động trực tiếp đến doanh nhân thông qua việc tạo lập nhóm intrapreneurship tạo để giải quyết thách thức về đổi mới cho doanh nghiệp

Tập hợp zen đổi mới

Chúng tôi tiếp cận trên toàn cầu để thu hút và khuyến khích bộ mã Zen sẵn sàng trở thành intrapreneurship

Huấn luyện về bộ mã Zen intrapreneurship

Định nghĩa về intrapreneurship bởi chuyên gia đổi mới và doanh nhân toàn cầu sẽ giúp chuẩn hoá mã Zen intrapreneurship cho từng thành viên

Huân luyện tại UniCore

Chương trình toàn diện nhất để dẫn dắt công ty khởi nghiệp từ FOUNDER - IDEA- FORMATIONP- LANNING- PRODUCT- MARKETING- TEAM- FUNDING- OPERATIONS

xsxsxsxsx

sxsxsxsxsxsx

upload image to show it here

dsdsdsdsdsd

dsdsdsdsdsdsd

dscdscdcdcdc

dcdcdcdcdcdcdc